รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
ขยะสร้างเงิน
19 พ.ย. 2561
Posted by นายสุพัฒน์ ศรีมี
มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา