รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจชุมชน
20 พ.ย. 2561
Posted by นางสาวปรียานุช โตกระแส
นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาธุรกิจเกษตร ออกไปให้บริการขยายพันธ์ุพืช การทาบกิ่งมะม่วงเขียวเสวย น้ำดอกไม้ และตอนกิ่งมะนาวพันธ์ุน้ำหอม ณ วัดหมูบุ่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/?fields=og_object%7Blikes.summary(total_count).limit(0)%7D,share&id=http://r-moral.net/post_info.php?id=5119): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/moraladmin/domains/r-moral.net/public_html/moral/bbscripts/decode.php on line 5