รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจชุมชน
20 พ.ย. 2561
Posted by นางสาวปรียานุช โตกระแส
นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาธุรกิจเกษตร ออกไปให้บริการขยายพันธ์ุพืช การทาบกิ่งมะม่วงเขียวเสวย น้ำดอกไม้ และตอนกิ่งมะนาวพันธ์ุน้ำหอม ณ วัดหมูบุ่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่