รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเถิน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการจิตอาสา
6 ม.ค. 2562
Posted by นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอำเภอเถิน (บ้านวังหิน) จังหวัดลำปาง