รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ / โครงการคนดีศรี วทช.
12 ม.ค. 2562
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
นศ.มีจิตอาสาช่วยงาน
ท่านอาจารย์นิยม วรปัญญา ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ