รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ
7 ก.พ. 2562
Posted by นางพัชรี ทิพย์รัตน์
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ชมรมองค์การนักวิชาชีพและกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงนาสาธิตที่ได้ดำเนินการปลูกเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๗ คน และผลผลิตที่ได้ทั้งหมด ๓๓๓.๕ กก. เป็นข้าวสังข์หยดแท้ปลอดสารพิษ ๑๐๐% ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้จำหน่ายแก่บุคลากรในวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ใน กก.ละ ๕๐ บาท