รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ดุสิต จิตอาสา เพื่อสังคม
24 ก.พ. 2562
Posted by นายสุวิทย์ เฉยสอาด
หนังสั้นคุณธรรมเรื่อง''การให้ยอมได้รับการให้กลับเสมอ''วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดทำโดยนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปี 3 สาขาวิชาการบัญชี
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจิตอาสาในจิตใจ ที่เราสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ตระหนักในบทบาทของความเป็นพลเมืองดี สร้างคนดีสู่สังคม