รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ดุสิต จิตอาสา เพื่อสังคม
24 ก.พ. 2562
Posted by นายสุวิทย์ เฉยสอาด
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนจากโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ระดับชั้น ม.3 จำนวน 100 คน มาทัศนศึกษา เชิงปฏิบัติการในด้านของสายบริหารธุรกิจ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โดยได้เข้าศึกษาในเรื่องของการใช้โปรแกรมกราฟิก ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย อ.ธรรมรงค์ บุญแก้ว และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และ เรื่องของการประกอบอาหารในสาขาวิชาการโรงแรมโดย อ.ศักดิ์ชัย อยู่มั่น และนักศึกษาสาขาการโรงแรม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้