รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
รุ่งอรุณแห่งความสดใส
24 ก.พ. 2562
Posted by นายสุวิทย์ เฉยสอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (สมศ.) ในวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นอย่างดียิ่ง นักศึกษาทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการแสดงตนเป็นนักศึกษาที่ดี และมีระเบียบวินัยเป็นอย่างมาก