รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
Bye Bye Mobile
26 ก.พ. 2562
Posted by นางพิมพ์ผกา คำหาญ
กิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและปลูกฝังความรักชาติ โดยขุนศึก ๒๑ นครราชสีมา ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูครูและผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ