รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
Bye Bye Mobile
26 ก.พ. 2562
Posted by นางพิมพ์ผกา คำหาญ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ฯ ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยกาอาชีพบ้านผือ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑