รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจชุมชน
13 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวปรียานุช โตกระแส
นักเรียนสาขางานบัญชี ชั้นปีที่ ๒ ช่วยกันทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียนก่อนปิดภาคเรียน