รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเถิน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการจิตอาสา
15 มี.ค. 2562
Posted by นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้มีการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการเผาขยะใบไม้ ในสถานศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ทำการใช้ไม้ไผ่สานล้อมต้นไม้ เพื่อเก็บใบไม้ ทำเป็นปุ๋ย เพิ่มความชุ่มซื้นแก่ต้นไม้ เป็นการปลุกฝังการลดมลพิษทางอากาศ ไม่เผาขยะใบไม้