รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเชิดชูคนดีศรีอาชีวะ
22 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
วิทยาลัยการอาชีพไชยามอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา