รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการธนาคารโรงเรียนออมตามรอยพ่อ
22 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ''ออมตามรอยพ่อ''ให้แก่ผุ้ถูกคุมประพฤติจังสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา เมื่อวันที่ ๑๔ ม่ีนาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลพุมเรียง