รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์
23 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวจรีพร วงศ์ชัยเพ็ง
นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จิตอาสาขอเป็นผู้ช่วยวิทยากรในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่คุณธรรม พึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้น้องๆ มีความสุขและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เพื่อสร้างอาชีพและหารายได้ จากการเรียนหลักสูตรระยะสั้นการทำเบเกอรรี่