รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
27 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน นักศึกษา