รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ / โครงการคนดีศรี วทช.
29 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่2
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2