รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
แบ่งพื้นที่ทำความสะอาด
2 เม.ย. 2562
Posted by นายสมกิต ด้วงกูล
เด็กนักเรียน ช่วยกันเพาะชำกล้าไม้ เพื่อนำมาปลูกภายในวิทยาลัย เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม