รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
5 ส
4 เม.ย. 2562
Posted by นายสมกิต ด้วงกูล
นักเรียนช่วยกันทาสี ฟุตบาท ภายในวิทยาลัยการอาชีพนครศรีะรรมราช