รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเชิดชูคนดีศรีอาชีวะ
10 เม.ย. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา ปลูกต้นไม้ภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา