รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
สร้างคนดีศรีเทคนิค
9 มิ.ย. 2562
Posted by นางสาวยุพิน แท่นมณี
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม ให้กับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ระดับ ปวส.๑ บรรยายธรรมะ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต (นครไธสง) พระนักเทศน์ชื่อดัง ณ อาคารเอนกประสงค์ ๗๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง