รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
มีวินัย
9 มิ.ย. 2562
Posted by ว่าที่ ร.อ.มณทณัฐ พรหมคงบุญ
นางสาวกรรณิกา กลางอนันต์ ชั้น ปวช.1 แผนกอาหารและโภชนาการ ได้พบเงิน จำนวน 100 บาท ในขนะทำกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 และได้ประกาศหาเจ้าของ และส่งมอบคืน นางสาวกรรณิกา พันธ์ทิพย์ ชั้น ปวช.1 แผนกอาหารและโภชนาการ