รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
คิดดี ทำดี พูดดี
12 มิ.ย. 2562
Posted by นายอณุรักษ์ เป้าประจำเมือง
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ ได้ประชุมดำเนินการ “เรื่องการเตรียมงานวันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แบ่งหน้าที่มอบหมายงานผู้รับรับผิดชอบเพื่อดำเนินกิจกรรม