รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
กิจกรรมด้านคุณธรรม จิตอาสา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
13 มิ.ย. 2562
Posted by นายเลอพงษ์ วัชรมัย
วันนี้ (13-06-62) สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในโครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดังต่อไปนี้ 1.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
2. โรงเรียนสมุทรปราการ 3.โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาา 4. โรงเรียนลาซาล 5. โรงเรียนป้วยฮั้ว สมุทรปราการ
6. โรงเรียนบุรารักษ์ 7. โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย 8. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
9. โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) 10 โรงเรียนสิริรัตนาธร 11. โรงเรียนวัดทรงธรรม 12. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
13.โรงเรียนราชดำริ 14. โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 15. โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์