รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ฮู้ม่องจอดฮู้ฮอดคนขับ
11 ก.ค. 2562
Posted by นางพิมพ์ผกา คำหาญ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาขีพบ้านผือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ