รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ตอบปัญหาอาเซียน
18 ก.ค. 2562
Posted by นางสาวรัชนี สุขก่ำ
ดร.สนธิ ภูละมุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการองค์ความรู้สู่อาเซียน ASEAN MUSIC FESTIVAL KANPOLY 2019 และชมการประกวดแสดงชุดอาเซียน พร้อมรองผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพไฟฟ้ากำลัง วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี