รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเถิน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการจิตอาสา
21 ก.ค. 2562
Posted by นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
...บรรยากาศตามวัดต่างๆ ใน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ชาวบ้านต่างทยอยนำเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ เข้ารับบริการตรวจซ่อมแซม กิจกรรมอาชีวะอาสาช่วยซ่อม โครงการอาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FixitcenterThailand 4.0 ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ได้นำความรู้ที่ศึกษาในห้องเรียน นำไปใช้ในการออกให้บริการประชาชน ในการตรวจเช็คซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล ทางการเกษตร รวมถึงยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบท