รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
วัยรุ่นใจใส ใส่ใจความสะอาด
20 พ.ย. 2561
Posted by นางสาวปรียานุช โตกระแส
นักเรียนอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 ช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำนักเรียนหญิง