รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ / โครงการคนดีศรี วทช.
7 ม.ค. 2562
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
อาลัยรักผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ท่านอาจารย์นิยม วรปัญญา (อดีต สส. จ.ลพบุรี) สูญเสียร่มโพธิ์ร่มไทรในครั้งนี้