รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปัว แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการยิ้มไหว้สไตล์ RCPUA
10 ม.ค. 2562
Posted by นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
ชมรมดนตรีก่อนเข้าชมรมจะทำการทักทายกันด้วยการไหว้ก่อนเข้าชมรม