รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความมีวินัยเป็นสมบัติของผู้ดี
11 ม.ค. 2562
Posted by นายธนภัทร อินทมานนท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ''ชัยพฤกษ์เกม'' เพื่อให้นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย