รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์
12 ก.พ. 2562
Posted by นางสาวลักษณ์วลี ม่วงสุข
การดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ปีการศึกษา 2561
หัวข้อรายงาน : ภาพรายงานกิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน รณรงค์การมีวินัยในการงดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
กำหนดการ : ภาคเรียนที่ 1/2561 สถานที่ : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์