รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการ เติ่มรัก สานฝัน ยึดมั่นระเบียบวินัย
12 ก.พ. 2562
Posted by นางสาวสุวภัทร เกิดสอน
โครงการส่งเสริมความมีระบียบวินัยในการซื้ออาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฏกติกาข้อตกลงร่วมกัน