รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ / โครงการคนดีศรี วทช.
12 ก.พ. 2562
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล กับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)