รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจชุมชน
13 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวปรียานุช โตกระแส
นักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ช่วยกันจัดเก็บขยะที่คัดแยกไว้ไปดำเนินการต่อให้เรียบร้อยก่อนปิดภาคเรียน