รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
27 มี.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงของผู้เรียนอาชีวศึกษา(วิทยาลัยการอาชีพไชยา) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เพิ่มเติม)