รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
5 ส
2 พ.ค. 2562
Posted by นายสมกิต ด้วงกูล
นักเรียนร่วมกัน ทำความสะอาดพื้นที่ห้องเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2562