รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ตรงเวลา มีวินัย รับผิดชอบ
2 พ.ค. 2562
Posted by นายชาญณรงค์ แสงอรุณ
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการ ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 พษภาคม 2562 โดยมีนางภาณัททกา วงษากิติกุล เป็นประธานในการเปิดพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)