รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการธนาคารโรงเรียนออมตามรอยพ่อ
4 พ.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
ผู้บริหารจากศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบและโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ''โครงงานธนาคารโรงเรียนออมตามรอยพ่อ''