รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
4 พ.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเรียน ปวช.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัย