รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเชิดชูคนดีศรีอาชีวะ
6 พ.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
วิทยาลัยการอาชีพไชยาจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันลงนามถวายพระพร