รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเชิดชูคนดีศรีอาชีวะ
12 พ.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยาเข้าร่วมโครงการพลังอาชีวะจิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดดอนยา ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี