รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ธนาคารขยะ
13 พ.ค. 2562
Posted by นายสมกิต ด้วงกูล
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
การอบรมมารยาทไทย วัฒนธรรมวิทยาลัยฯ ให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ อีกด้วย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช