รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
15 พ.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
นักศึกษาวิชาทหารทำหน้าที่ฝ่ายจราจรในการดูแลรถเข้าออกภายในวิทยาลัยการอาชีพไชยาตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ และปวส.๑ ทุกแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒