รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการธนาคารโรงเรียนออมตามรอยพ่อ
15 พ.ค. 2562
Posted by นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
การจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ และปวส.๑ ทุกแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒