รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ฮู้ม่องจอดฮู้ฮอดคนขับ
11 ก.ค. 2562
Posted by นางพิมพ์ผกา คำหาญ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมกันระดมความคิดร่วมกันสร้างโครงงานคุณธรรม เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร