รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงทางเดินคุณธรรม
11 ก.ค. 2562
Posted by นางสาวรัชนี สุขก่ำ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างเวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี