รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
มีวินัย
30 พ.ย. 2562
Posted by นางสาวธนัชพร บุญรอด
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลได้สมัครเข้าร่วมโครงการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
(ธรรมศึกษา)ประจำปี ๒๕๖๒ได้จัดการสอบธรรมศึกษาในระดับธรรมศึกษาตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวมทั้งสิ้น ๑,๒๖๖ คน
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล นักศึกษาเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๒