รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
คิดดี ทำดี พูดดี
30 พ.ย. 2562
Posted by นายอณุรักษ์ เป้าประจำเมือง
ข่าวสาร ว.ท.ช.ฉบับที่ 58/2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตาม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี