รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเถิน แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เด็ก TIC มีระเบียบวินัย ใจอาสา มารยาทงาม
30 ก.ค. 2563
Posted by นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะปฏิบัติจริง ในวิชาชีพที่เรียนมา รวมถึงได้ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ อีกทั้งสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่นในการให้บริการพี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ วิทยาลัยการอาชีพเถิน